Vakantie in het Reestdal Disclaimer

DISCLAIMER
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Reestdalsite verkregen is. Vechtdal Marketing en Marketing Drenthe garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staan zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze Reestdalsite verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Vechtdal Marketing en Marketing Drenthe behouden tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de Reestdalsite mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vechtdal Marketing of Marketing Drenthe (ook niet via een eigen netwerk).

De foto's uit de header zijn gemaakt door Oebele Gjaltema| Verbeelder. Deze foto's mogen niet verveelvoudigd worden zonder toestemming van de fotograaf.
 
Privacy Beleid
Vechtdal Marketing en Marketing Drenthe vinden het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Vechtdal Marketing en Marketing Drenthe zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.


1